KLACHTENREGELING

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Kind in Balans voldoet aan deze eisen.

Wat betekent dit voor u?

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van Kind in Balans een klacht heeft over de geboden zorg. Het rechtstreeks bespreken van deze klacht heeft te allen tijde de voorkeur. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bestaat de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Kind in Balans is aangesloten.

Sinds 2019 is Kind in Balans bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG (www.nibig.nl).

Contact
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.