PRIVACY VERKLARING (versie oktober 2023)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Kind in Balans, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (‘WGBO’). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Kind in Balans, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener; bijvoorbeeld bij de huisarts.

Kind in Balans doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
• zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
• maatregelen zijn getroffen om onbevoegden geen toegang tot uw gegevens te verlenen.

Toegang en geheimhouding
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langere periode(s) van afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en overleg (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Kind in Balans een declaratie/zorgnota kan opstellen. Als Kind in Balans vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Als uw behandelende therapeut heeft Kind in Balans als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Kind in Balans heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Toestemming verwerking persoonsgegevens
Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Kind in Balans om toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s). Hiertoe worden persoonsgegevens van ouder(s) / verzorger(s) vastgelegd. Indien dit van belang is voor de behandeling verwerkt Kind in Balans ook de contactgegevens van de school van de minderjarige en eventuele contactpersoon.

Beveiliging privacy gevoelige informatie
Kind in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via kindinbalans@outlook.com .

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kindinbalans@outlook.com .

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de declaratie/zorgnota, indien u deze rechtstreeks ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, ‘intake’ of ‘evaluatiegesprek’.
• Kosten van het consult