Werkwijze Remedial Teaching.

Een begeleidingstraject bestaat altijd uit de volgende stappen:

Stap 1 intakegesprek

Na aanmelding van uw kind zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intake-gesprek. Dit is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en om te bepalen of ik uw kind kan helpen of dat er doorverwijzing nodig is. Het is prettig als u vooraf relevante informatie opstuurt of wanneer dat niet mogelijk is, meeneemt. Denk hierbij aan toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. Tijdens het intakegesprek zal ik mijn werkwijze mondeling toelichten en er is natuurlijk alle ruimte voor vragen. Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur.

Stap 2 onderzoek

Na het intakegesprek kan de begeleiding van start gaan. Om een goed handelingsplan te kunnen maken, neem ik alle relevante informatie door. Ook heb ik gesprekjes met uw kind. Soms observeer ik ook in de klas, bijvoorbeeld als er sprake is van een werkhoudingprobleem. Op deze manier probeer ik een beeld te krijgen van o.a. de leerstijl, het niveau, de taakaanpak en de concentratie van uw kind, om te ontdekken waar het probleem zit. Ook belangrijk in deze fase is ontdekken waar uw kind wel goed in is. Wat zijn de sterke kanten.

Stap 3 opstellen van een handelingsplan

Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld, maak ik een onderzoeksverslag en stel ik een handelingsplan op. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we de komende weken gaan werken. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 8 weken. Het onderzoeksverslag en handelingsplan worden in een gesprek toegelicht. En waar nodig bijgesteld.

Stap 4 begeleiding

Tijdens de begeleiding ga ik uit van wat uw kind wel kan. Van daar uit gaan we het leerprobleem te lijf. Bij ieder kind zal ik scherp in de gaten houden wat het nodig heeft op praktisch maar ook op sociaal emotioneel gebied. Een begeleidingsperiode wisselt per kind. In deze begeleidingsperiode kan begeleiding gegeven worden op in de praktijk of op school. Er kan contact zijn met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school. Wanneer er gesprekken nodig zijn met school of een andere instantie zal ik dat ten alle tijden eerst met de ouders overleggen. Naast de begeleiding kan het nodig zijn dat er ook thuis geoefend wordt.

Stap 5 toetsing en evaluatie

Na elke 8 weken worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd, door een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.