Visie

Maatwerk:
In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind per gedragscomponent en speelt daarmee in op de behoeftes en gevoelens van het kind.Het gedrag is opgebouwd uit een aantal gedragscomponenten die elkaar onderling beïnvloeden. Deze gedragscomponenten zijn:

cirkel

klik om te vergroten

Deze verschillende gedragscomponenten zijn wel te onderscheiden maar nooit te scheiden. Gegevens over de verschillende gedragscomponenten, de genetische aanleg en de invloeden van de omgeving (in heden en verleden) geven de therapeut inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de gedragsproblematiek.

Hoe kunnen we gedrag veranderen?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het genetisch potentieel (wat in aanleg aanwezig is), de leefomgeving en de ervaringen die we opdoen, van wezenlijk belang zijn voor ons gedrag. Ons brein is het orgaan wat verantwoordelijk is voor ons gedrag. Ervaringen, die een mens opdoet, bepalen welke verbindingen in de hersenen worden gelegd. Deze verbindingen vormen patronen die gedurende het hele verdere leven blijven bestaan Deze patronen bepalen hoe we reageren op iedere volgende situatie in het leven. Soms is het nodig om bepaalde patronen (gedrag) te veranderen of bij te stellen, omdat het gedrag in nieuwe situaties, niet meer adequaat blijkt en voor onbegrip of irritatie in de omgeving zorgt. Recente onderzoeken ondersteunen het idee dat psychische functies, waaronder denken en voelen, zich ontwikkelen in een affectieve (liefdevolle)relatie. In een later leven kan een affectieve relatie veranderingen aan brengen in die psychische functies.

Therapieproces:
De therapeut zal zich binnen een veilige, affectieve (liefdevolle)relatie, die hij/ zij opbouwt met uw kind, richten op het teweeg brengen van veranderingen in de manier waarop het kind zichzelf beleeft en omgaat met de wereld om zich heen, waardoor de ontwikkeling van uw kind positief gestimuleerd wordt. De Psychomotorisch Kindertherapeut biedt binnen een veilige omgeving, die ervaringen aan waarmee nieuwe patronen en dus ander gedrag kan ontstaan bij elk specifieke kind.

Kind in balans:
De therapie sluit aan bij datgene wat je bij het kind van nature al aantreft: bewegen, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag.