Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van praktijk Kind in Balans, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie en begeleiding

Begrippen
• Zorgaanbieder : Kind in Balans, Carin van de Giessen
• BEROEPSVERENIGING : FVB ingeschreven in het KvK
onder nummer 3021 8490 en gevestigd op Fivelingo 253,
3524 BN, Utrecht.
• KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en
gevestigd op Sparrenheuvel 10. Gebouw A. 3708 JE Zeist. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
• Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege
beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende
professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
• KLACHTENFUNCTIONARIS : De klachtenfunctionaris van de FVB is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van FVB/RBCZ en de
geschillencommissie.
• GESCHILLENCOMMISSIE: NIBIG voorziet in beslechting van
geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een
onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te
lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een
erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
• WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
• Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
• Behandeling : de door Kind in Balans aangeboden dienst, na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt, welke binnen het opleidingsgebied
liggen van Kind in Balans.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Kind in Balans uit te voeren opdrachten.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel
bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Kind in Balans slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.

• Zorgaanbieder
• Kind in Balans is lid van de FVB en het RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de kunt u vinden op https://fvb.vaktherapie.nl/ en op Een vrije zorgkeuze – RBCZ
• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Deze kunt u vinden op https://fvb.vaktherapie.nl/kwaliteit/beroepscode

Behandeling
• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming (behandelingsovereenkomst) met een intakegesprek,
waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal
worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens
afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.
Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend. Er vindt regelmatig een evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
• De sessies duren 1 tot maximaal 1,5 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.
Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact
opnemen met uw huisarts of een andere specialist. Dit gaat altijd in
samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst
voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de
zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De
behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandelin (tijdelijk) stopgezet.
• De zorgverlener van Kind in Balans werkt als zelfstandige.
Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Kind in Balans kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling
• De kosten per therapiesessie bedragen € 82,50 per uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.praktijk-kindinbalans/tarieven
• De factuur betaalt u per IBAN overschrijving. De factuur krijgt u toegestuurd via e-mail en kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij
uw ziektekostenverzekering.
• Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling
kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
• Kind in Balans is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling
(mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van
de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw
vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de
zorgverlener lid is van de FVB en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op AGB-register | Vektis.nl

Annulering
• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de eerste keer 50 % van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. Een volgende keer zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / whatsapp / sms door,
waarbij de datum/tijd van de ontvangst bindend is.

Dossiervoering
• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en
vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of
andere betrokkenen.
• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van FVB en RBCZ. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling
• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (kindinbalans@outlook.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Kind in Balans. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de FVB dan wel de geschilleninstantie NIBIG. De procedure is te vinden op de www.nibig.nl . Kind in Balans voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• Wanneer u een klacht indient via het https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/ informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid
• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
• Kind in Balans is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of
beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Kind in Balans.
• Kind in Balans heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze
aansprakelijkheidsverzekering beschermt Kind in Balans tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VVAA.

[Streaming and Download] The Glass Castle (2017) Full Movie Online

Poster Movie The Glass Castle 2017

The Glass Castle (2017) HD

Director : Destin Cretton.
Writer : Andrew Lanham, Destin Cretton.
Producer : Erik Feig, Gil Netter.
Release : August 10, 2017
Country : United States of America.
Production Company : Lionsgate, Netter Productions.
Language : English.
Runtime : 127
Genre : Drama.

Streaming Full Movie The Glass Castle (2017)

Synopsis

Watch The Glass Castle Full Movie Online Free. ‘The Glass Castle’ is a movie genre Drama, was released in August 10, 2017. Destin Cretton was directed this movie and starring by Brie Larson. This movie tell story about A young girl is raised in a dysfunctional family constantly on the run from the FBI. Living in poverty, she comes of age guided by her drunkard, ingenious father who distracts her with magical stories to keep her mind off the family’s dire state, and her selfish, nonconformist mother who has no intention of raising a family, along with her younger brother and sister, and her other older sister. Together, they fend for each other as they mature in an unorthodox journey that is their family life.

Download Movie The Glass Castle (2017)

Incoming search term :

Watch The Glass Castle Full Movie Online Free Streaming In HD Quality, movie The Glass Castle 2017 streaming, watch movie The Glass Castle 2017 now, Watch The Glass Castle 2017 Online Viooz, streaming The Glass Castle movie, The Glass Castle 2017 film, Watch The Glass Castle 2017 Online Free megashare, streaming The Glass Castle 2017, trailer film The Glass Castle, Watch The Glass Castle 2017 Online Putlocker, Watch The Glass Castle 2017 For Free online, watch The Glass Castle 2017 movie now, film The Glass Castle online, download film The Glass Castle, Streaming The Glass Castle 2017 For Free Online, watch full The Glass Castle 2017 film, Watch The Glass Castle 2017 Online 123movies, movie The Glass Castle 2017 download, The Glass Castle film trailer, watch full The Glass Castle movie, The Glass Castle 2017 Watch Online, The Glass Castle 2017 movie streaming, Watch The Glass Castle 2017 Online Megashare, download movie The Glass Castle 2017, Watch The Glass Castle 2017 Online 123movie, Watch The Glass Castle 2017 Online Free Viooz, Watch The Glass Castle 2017 Online Free 123movie, trailer movie The Glass Castle 2017, Watch The Glass Castle 2017 Online Free Putlocker, Watch The Glass Castle 2017 Online Free hulu, Streaming The Glass Castle 2017 Online Free Megashare, movie The Glass Castle 2017 trailer, The Glass Castle movie trailer, Watch The Glass Castle 2017 Online Free, Watch The Glass Castle 2017 Online Free netflix.

post

Watch and Download Movie Power Rangers (2017)

Streaming Full Movie Power Rangers (2017)
 • Power Rangers (2017)

 • Duration
  124 mins
  Genre
  Action, Adventure, Science Fiction.
 • In Cinemas
  March 23, 2017
  Language
  English.
 • Country
  United States of America, Canada.
 • Download and Watch Full Movie Power Rangers (2017)

Plot For Power Rangers

Movie ‘Power Rangers’ was released in March 23, 2017 in genre Action. Dean Israelite was directed this movie and starring by Dacre Montgomery. This movie tell story about Saban’s Power Rangers follows five ordinary teens who must become something extraordinary when they learn that their small town of Angel Grove — and the world — is on the verge of being obliterated by an alien threat. Chosen by destiny, our heroes quickly discover they are the only ones who can save the planet. But to do so, they will have to overcome their real-life issues and before it’s too late, band together as the Power Rangers.

DIRECTOR

Dean Israelite.

Producer

Wyck Godfrey, Roberto Orci, Marty Bowen, Haim Saban, Brian Casentini.

Production Company

Lionsgate, Saban Brands.

Incoming search term :

Watch Power Rangers 2017 Online Megashare, Watch Power Rangers 2017 For Free online, Watch Power Rangers 2017 Online Free netflix, Watch Power Rangers 2017 Online Free hulu, Watch Power Rangers 2017 Online Free megashare, movie Power Rangers 2017 download, watch full movie Power Rangers online, download Power Rangers 2017 movie now, Power Rangers live streaming film online, Power Rangers 2017 movie download, Watch Power Rangers 2017 Online Free 123movie, watch full Power Rangers movie online, download movie Power Rangers, trailer movie Power Rangers 2017, Power Rangers 2017 film download, movie Power Rangers 2017 streaming, watch Power Rangers 2017 film online now, live streaming movie Power Rangers 2017, Watch Power Rangers 2017 Online 123movie, Watch Power Rangers 2017 Online 123movies, Watch Power Rangers 2017 Online Viooz, streaming Power Rangers 2017 movie, Watch Power Rangers 2017 Online Putlocker, film Power Rangers 2017 download, Streaming Power Rangers 2017 Online Free Megashare, film Power Rangers streaming, Power Rangers 2017 Watch Online, Watch Power Rangers 2017 Online Free Putlocker, Watch Power Rangers 2017 Online Free Viooz, Watch Power Rangers 2017 Online Free, Streaming Power Rangers 2017 For Free Online,

Equipment レディース トップス シャツ ブラウス Bright White Short Sleeve Slim Signature Blouse
Frye フライ メンズ 男性用 シューズ 靴 オックスフォード 紳士靴 通勤靴 Frye フライ James Wingtip – Black